CZ
EUR

Všeobecné obchodní podmínky platné při nákupu přes e-shop

Prodávajícím, vlastníkem a provozovatelem elektronického obchodu je společnost Cassiopeia Consulting, a.s., IČO 25174576, se sídlem Thámova 7/221, Praha 8, 186 00, telefon +420 777 079 591, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.zapsaná u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 6951. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos“). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, vše ve znění novel.

Zpracování osobních údajů a jejich využití

Přístup do elektronického obchodu na webu https://www.mastrant.com může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatelů. Prodávající bude s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Poskytnuté osobní údaje může prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány společností Cassiopeia Consulting, a.s., jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, po jejím odeslání bude objednávka s konečnou platností přijata a bude závazná. Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude zaslán e-mail s akceptací objednávky. Podáním objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky prodávajícího a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzujícího emailu ze strany prodávajícího kupujícímu. Prodávající je povinen toto potvrzení odeslat kupujícímu neprodleně po obdržení objednávky. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Cena a platba

Ceny uvedené na stránkách elektronického obchodu jsou uváděny jako konečné, včetně DPH, PHE (poplatku za likvidaci historického elektroodpadu) a všech dalších poplatků, které musí kupující spotřebitel pro odebrání zboží zaplatit. Náklady na dopravu (viz níže), jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy kupující provede úhradu a prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Recyklace elektrozařízení

Podle novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, z 13. 8. 2005. se spotřebitelé mohou zbavovat elektrozařízení pouze jeho předáním na místě určeném ke zpětnému odběru nebo oddělenému odběru, popřípadě přímo u osoby, která může tyto věci zpracovávat. Společnost Cassiopeia Consulting, a.s. provádí zpětný odběr použitého elektrozařízení od svých zákazníků určeného k ekologické likvidaci.

Dodací lhůta

Dodací lhůta zboží je individuální v závislosti na možnostech dodání zboží prodávajícím, je předem dohodnuta vzájemnou dohodou mezi prodávajícím a kupujícím, je uvedena v kupní smlouvě a je její součástí. Prodávající si vyhrazuje právo změnit dodací lhůtu po dohodě s kupujícím pouze v případech nepředvídaného zdržení dodávky zboží od výrobce a jiných neovlivnitelných situací, kupující má v případě prodloužení dodací lhůty z takových důvodů právo od kupní smlouvy odstoupit bez sankcí. Dodací lhůta u zboží placeného při převzetí (na dobírku) začíná běžet ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud kupující zvolil převod platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání, prodávající si v takovém případě musí vyžádat odsouhlasení kupujícího. Pokud kupující se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit.

Podmínky dodání zboží

  • V rámci ČR a EU jsou zásilky doručovány zejména prostřednictvím České pošty případně jiné přepravní společnosti. Cena přepravného se odvíjí od hmotnosti a celkové hodnoty objednaného zboží.
  • Zboží je pravidelně expedováno v pracovní dny do 24 hodin po obdržení platby nebo na dobírku.
  • Objednávky v celkové hodnotě nad 3 500 Kč (vč. DPH) jsou expedovány v rámci ČR zdarma.
  • Objednávky v celkové hodnotě nad 10 000 Kč (vč. DPH) jsou expedovány v rámci EU zdarma.

Způsob platby

Přehled možných způsobů úhrad zboží a jejich ceny:

  1. převodem z účtu na účet oproti zálohové faktuře: 0,- Kč
  2. dobírkou (hotově při předání zboží): 30,- Kč bez DPH
  3. platební kartou on-line (Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro): 0,- Kč
  4. osobní převzetí ve skladu – dle předešlé domluvy: 0,-Kč

 Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je zasílána elektronicky. 

Záruka a servis

Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu uvedenou v záručním listě, která však není kratší než zákonná záruční lhůta, tedy 24 měsíců. Na elektronky je záruční lhůta 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím a případně se prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm, větrem či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti. Reklamaci lze uplatnit písemně (e-mailem) u prodávajícího.

Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.